Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uczelnie, studia Zielona Góra

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Uniwersytet Zielonogórski ul.Licealna 9, 65-417
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja
Architektura wnętrz
Astronomia
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektrotechnika
Energetyka
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Grafika
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria środowiska
Jazz i muzyka estradowa
Kulturoznawstwo
Medycyna (kier. lekarski)
Logistyka
Malarstwo
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Socjologia
Technologia żywności i żywienie człowieka
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Inżynieria danych
Europeistyka i stosunki transgraniczne
Komunikacja biznesowa w j. rosyjskim
Architektura
Literatura popularna i kreacje światów gier
Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
Coaching i doradztwo filozoficzne
Geoinformatyka
Biznes elektroniczny
Energetyka komunalna
Język francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskim
Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Fizyka medyczna
Stosunki międzykulturowe
Sztuki wizualne
Żywienie człowieka i dietoterapia
Studia podyplomowe
system studiów
Obrazowanie w malarstwie i rysumku
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Menedżer sektora przemysłów kreatywnych
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Etyka
Wiedza o kulturze
Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy europejskich
Analiza danych - metody, narzędzia i praktyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Edukator ekologiczny
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (Edycja XI
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – III edycja
Logopedia i terapia pedagogiczna.
Kwalifikacje pedagogiczne
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (X edycja)
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna (IX edycja)
Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński
Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie
Kryminiologia z elementami wiktymologii
Aktywizacja społeczna seniorów
Asystent rodziny.
Logopedia i język migowy.
Logopedia.
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna – I edycja
Wczesne nauczanie języków obcych dla absolwentów studiów języków obcych
Kadry i płace w prawie i praktyce
Podatki i postępowanie podatkowe
Postępowanie administracyjne
Prawo europejskie dla praktyków
Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki
Podyplomowe studia przekładu prawniczego
Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej, międzyregionalnej w UE
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet