Uniwersytety


 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Szczeciński ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
Studia podyplomowe
system studiów
Tłumaczenia prawne pl-niem i niem-pl
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w nauczaniu języka niemieckiego
Szkoła tłumaczy. Prekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny
Nauczanie języka obcego na poziomi wczesnoszkolnym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo europejskie
Wiedza o społeczeństwie
Pedagogika, ogólna i szkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Plastyka
Public relations
Oligofrenopedagogika
Matematyka
Fizyka z astronomią
Master of Business Administration
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Rachunkowość
Komunikacja społeczna w zarządzaniu
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania
Doradztwo i rachunkowośc podatkowa
Rachunkowośc sektora finansów publicznych
Doradztwo finansowe
Rachunkowośc według MSSF
Doradztwo i rachunkowość podatkowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem według europejskiego programu
Nowoczesne narzędzia technologii informatycznych
Zarządzanie jednostkami służby zdrowia w Polsce
Zdrowie publiczne
Geografia dla nauczycieli
Biologia
Przyroda
Podypolomowe studia medaitorów sądowych
Podypolomowe studia prawa administracyjnego i samorządowego
Prawo administracyjne i sądowe
Prawo pracy
Studia ochrony bezpieczeństwa państwa, informacji niejawnych i danych osobowych
Podyplomowe studia z teologii
Mediacje
Zarządzanie sprzedażą i relacje z klientem
Zarządzenie logistyczne
Zarządzanie projektami europejskimi
Podyplomowe studium Administracji Samorządowej
Podyplomowe studium Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Język niemiecki w biznesie
Amerykanistyka
Szkoła trenerów
Biologia molekularna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul.Akademicka 13, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85

 • Kontakt
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul.Dewajtis 5, 01-815
woj.mazowieckie
tel. (022) 569-92-92
fax. (022) 569-96-93

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul.Bankowa 12, 40-007
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
Studia podyplomowe
system studiów
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej dla Absolwentów Kierunków Humanistycznych
Podyplomowe Studia Komunikacji Perswazyjnej: Reklama, Public Relations, Promocj
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Teologiczno - Katechetyczne
Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej
Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Artystyczna w Zakresie Plastyki
Podyplomowe Studia - "Internetowy design"
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w Zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkol
Resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej
Podyplomowe studia Pedagogika ze specjalnością Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacy
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów ogólnopedago
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja Międzykulturowa i Regionalna z Wycho
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edytorstwa i Redakcji Tekstu
Podyplomowe Studia Logopedii
Podyplomowe Studia Retoryki
Podyplomowe Studium Tłumaczy Języka Angielskiego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Informatyczna i Techniczna
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Fizyki dla Nauczycieli Fizyki nie Będących
Podyplomowe Studia Nauczanie Matematyki i Informatyki w Zreformowanej Szkole
Chemia Surowców Kosmetycznych - Kosmetologia
Podyplomowe Studia Turystyka i Edukacja Regionalna
Podyplomowe Studia Turystyka Wyspecjalizowana
Podyplomowe Studia Geograficzne Podstawy Turystyki
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Dziennikarskie
Podyplomowe Studia Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia z Historii Sztuki
Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Etyka w biznesie i w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Podyplomowe Studia Doradztwo Zawodowe
Podyplomowe Studia Inwestycje Finansowe i Rynki Kapitałowe
Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacjach
Podyplomowe Studia Zarządzanie Sytuacją Kryzysową
Podyplomowe Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Podyplomowe Studia Obrazy Świata Jak rozumieć politykę w dobie globalizacji
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul.Żeromskiego 5, 25-369
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Logistyka
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza ul.Krakowska 26, 27-600
woj.świętokrzyskie
tel. (015) 832-60-81
fax. (015) 832-60-81
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Biologia
Filologia polska
Historia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika specjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Język polski w szkole podstawowej i gimnazjum
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kwalifikacyjne studia podyplomowe informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Public relations i komunikacja społeczna
Techniki teatralne i parateatralne w pracy nauczyciela i wychowawcy
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rewalidacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z sosjoterapią
Sosjoterapia
Resocjalizacja
Studia podyplomowe dla pedagogów szkolnych
Terapia pedagogiczna
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne z arteterapią
Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Logopedia
Neurologopedia
Surdologopedia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki
Arteterapia - techniki plastyczne w niepełnosprawności
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej
Prawo zamówień publicznych
Administracja publiczna
BHP z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi
Zarządzanie informacją w administracji i biznesie
Zarządzanie i organizacja w sytuacjach kryzysowych
Doradztwo zawodowe i personalne
Biologia
"Przyroda" - nauczanie blokowe w kl. IV-VI szkoły podstawowej
Matematyka z informatyką
Technika i informatyka
Informatyka z elementami technologii informacyjnej
Technologie informacyjne i e-lerning w edukacji
Agroturystyka i hotelarstwo
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie rolnictwa
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ul.Aleje Racławickie 14, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filologia angielska
Historia sztuki
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika
Psychologia
Socjologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Podyplomowe Studia z Retoryki Stosowanej
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Etyczne
Przyroda. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli
Podyplomowe Studia z Informatyki
Podyplomowe Studia Administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Podyplomowe Studia z Podstaw Prawa Ukraińskiego
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historia i Wiedza o Społeczeństwie
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Muzealnictwo i Ochrona Zabytków
Studia z Wiedzy o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych
Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze
Podyplomowe Studia Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa
Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
Studia z Psychologii Klinicznej "Diagnostyka i elementy pomocy psychologicznej"
Podyplomowe Studia Surdopedagogiki
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Logistyki
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Podyplomowe Studia Mediacji Sądowej i Pozasądowej
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczość dla Nauczycieli
Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego
Podyplomowe Studia dla Kapelanów Szpitalnych
Podyplomowe Studia Duchowości Katolickiej
Studia dla nauczycieli i Wychowawców "Myśl Jana Pawła II"
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Katechetyczne
Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Podyplomowe Studia Organizacja Pomocy Społecznej
Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe
Podyplomowe Studia Eklezjalnej Posługi Władzy
Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego i Personalnego
Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków
Podypl. Studia w zakresie Audytu Wewnętrznego w Sektorze Finansów Publicznych
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Zielonogórski ul.Licealna 9, 65-417
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
Studia podyplomowe
system studiów
Obrazowanie w malarstwie i rysumku
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Logistyka
Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji
Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej - praktyczne aspekty
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Analiza danych - metody, narzędzia i praktyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Edukator ekologiczny
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Uzależnienia behawioralne -diagnoza i pomoc psychologiczna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (Edycja XIX
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – VII edycja
Kwalifikacje pedagogiczne
Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (XIII edycja)
Menadżer usług zdrowotnych w turystyce
Podyplomowe studia administracji publicznej
Żywienie człowieka i dietoterapia
Twórcze działania rozwojowe
Kadry i płace w prawie i praktyce
Małżeńskie procesy kanoniczne
Podatki i postępowanie podatkowe
Postępowanie administracyjne
Prawo samorządu terytorialnego
Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego
Energetyka odnawialna
Enologia (winiarstwo)
Menadżer usług hotelarskich
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Menadżer w branży rolno-spożywczej
Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących
Transport i spedycja
Stosowanie eurokodów w budownictwie
Żywienie i dietetyka w sporcie
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Logopedia ogólna i kliniczna
Neurologopedia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul.ul. Podchorążych 2, 30-084
woj.małopolskie
tel. (012) 662-60-14
fax. (012) 637-22-43