uczelnie » studia zaoczne, podyplomowe

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne / definicje.
  1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu uczelnie.edu.pl, zwanym dalej serwisem;
  2. Właścicielem serwisu jest Piotr Mardosz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ApirNet wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Gdów pod numerem ewidencyjnym 2424, o numerze identyfikacyjnym REGON: 120460792 oraz o numerze NIP: 683-190-26-71 z siedzibą w: Marszowice 170, 32-420 Gdów - zwanym w regulaminie usługodawcą;
  3. Usługobiorcą / Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która po przejściu odpowiedniej procedury rejestracyjnej korzysta z usług firmy ApirNet;
  4. Pakiet jest wydzieloną częścią usług świadczonych przez usługodawcę posiadający swoją nazwę, cenę jego nabycia oraz z góry ustalony zakres wchodzących w jego skład usług. Wszystkie parametry wybranego pakietu udostępnione są klientowi i żaden z nich nie może być zmieniany w trakcie trwania umowy;
  5. Do korzystania z usług firmy ApirNet konieczny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer wersja 6.0 lub nowsza, Firefox 1.5 lub inne pokrewne oraz dostępem do sieci internet.
 2. Dane osobowe usługobiorcy.
  1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (tj. danych podanych w formularzu) w bazie danych firmy ApirNet oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celach obsługi prezentacji zarejestrowanej uczelni oraz w celach marketingowych przez ApirNet;
  2. Usługobiorca oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych osobowych, prawie do ich poprawiania, usunięcia oraz że dane zostały podane dobrowolnie;
  3. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom;
  4. Zawierając umowę klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w formularzach są prawdziwe i jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych;
  5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od usługodawcy publikacji i informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail podany w formularzu.
 3. Zasady zawarcia umowy i obowiązki stron.
  1. Umowa zawierana jest pomiędzy ApirNet i Klientem na okres 1 roku;
  2. Za datę rozpoczęcia świadczenia usługi uznaje się dzień, w którym profil placówki będzie widoczny na stronach serwisu;
  3. Zawarcie umowy następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu płatności zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą. Aktualna oferta pakietów znajduje sie na stronie http://www.uczelnie.edu.pl/oferta.html;
  4. Płatności należy dokonać przelewem na konto podane przez ApirNet w procesie rejestracyjnym w terminie 14 dni od wysłania formularza;
  5. Po dokonaniu rejestracji dane placówki powinny być dostępne w serwisie w ciągu 48 godzin o ile dane zostały wprowadzone poprawnie i są prawdziwe;
  6. Usługodawca ma prawo dokonywania technicznych zmian w profilach placówek (t.j rozmiar obrazów, poprawa formatowania itp.);
  7. ApirNet ma prawo do zmiany cen poszczególnych pakietów, jednakże nowe ceny nie mają wpływu na aktualnie zawartą umowę;
  8. ApirNet wystawia Klientowi fakturę VAT, jednakże Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
   1. Pełna nazwa firmy;
   2. Adres siedziby zawierający:
    1. ulica;
    2. numer domu/mieszkania;
    3. miejscowość;
    4. kod pocztowy.
   3. Numer idenytfikacji podatkowej NIP.
  9. Brak podania powyższych danych skutkuje nie wystawieniem faktury VAT;
  10. Przedłużenie umowy odbywa się poprzez dokonanie wpłaty na kolejny okres abonamentowy w termnie 14 dni przed datą wygaśnięcia umowy zgodnie z akutalną ofetą;
  11. Brak wpłaty w terminie powduje zmianę bieżącego pakietu na pakiet "Basic - bez możliwości edycji danych";
  12. Przedłużenie umowy dla pakietu "Basic" następuje automatycznie, chyba że Klient pisemnie wypowie umowę o świadczenie usług. Profil uczelni oraz jego oferta edukacyjna jest cały czas widoczna w serwisie, jednakże bez możliwości zmiany tych danych. Odblokowanie możliwości edycji następuje po dokonaniu wpłaty za pakiet Basic na kolejny okres abonamentowy.
  13. ApirNet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub czasowy brak realizacji usługi wynikające z przyczyn niezależnych od usługodawcy w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.
 4. Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu Klient ma prawo złożyć reklamację;
  2. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i powinna zawierać następujące informację:
   1. imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres Klienta zgłaszającego reklamacje;
   2. numer identyfikacyjny klienta uzyskany w procesie rejestracyjnym;
   3. przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia;
   4. proponowany sposób usnięcia zgłoszonego problemu.
  3. Reklamacje można wnosić w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji;
  4. Usługodawca ma obowiązek przesłania odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania zgłosznia reklamacyjnego;
  5. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę jej otrzymania przez ApirNet, natomiast za datę odopowiedzi - datę stępla pocztowego.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca ma prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie, jednakże nie mogą one naruszać praw nabytych przez Klienta.
  2. Informacja o zmianie w Regulaminie zostanie umieszczona na stronach serwisu.
  3. Usługodawca ma prawo do zerwania umowy z Klientem w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2008.